Zakon o radu crne gore pdf

2019-10-15 19:28

355. Na osnovu lana 150 stav 1 Zakona o radu ( Slubeni list CG br. 4908, 5911 i 6612) Vlada Crne Gore, Upravni odbor Unije poslodavaca Crne Gore, Skuptina Saveza sindikata Crne Gore i Glavni odbor Unije slobodnih sindikataZakon o potvrivanju Sporazuma izmeu Crne Gore i Republike Bugarske o socijalnom osiguranju zakon o radu crne gore pdf

Privredna komora Crne Gore privredna asocijacija bogate tradicije, nezavisna, struna, kreativna,

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestao je da vai Zakon o zatiti na radu (Slubeni list RCG, broj 7904 i Slubeni list CG, broj 2610) i lan 172 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novane kazne za prekraje (Slubeni list CG, broj 4011). Odredbe ovog zakona o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodeli radnog vremena, nonom radu, odmorima i odsustvima primenjuju se i na ugovor o radu iz stava 1. ovog lana, ako drukije nije odreeno optim aktom ili ugovorom o radu. zakon o radu crne gore pdf poslodavca na teritoriji Crne Gore, ako zakonom nije druk ije odre eno. Pravna mi ljenja Definicija radnog odnosa lan 3 Radni odnos je odnos po osnovu rada izme u zaposlenog i poslodavca koji se zasniva ugovorom o Zakon o radu. radu. radu;

o proglaenju zakona o zatiti i zdravlju na radu ( Slubeni list Crne Gore , br. od ) Proglaavam Zakon o zatiti i zdravlju na radu, koji je donijela Skuptina Crne Gore 25. zakon o radu crne gore pdf ZAKON O ZAPOLJAVANJU I RADU STRANACA ( Sl. list Crne Gore , br. 2208 od, 3211 od ) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona lan 1 Stranac se moe zaposliti, odnosno raditi u Crnoj Gori, pod uslovima utvrenim zakonom, kolektivnim Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Slubeni list Crne Gore, broj ) Zakon o dopuni Zakona o radu (Slubeni list Crne Gore, broj ) Podzakonski i drugi akti. Odluka o radnom vremenu (Slubeni list Crne Gore Optinski propisi, broj ) (1) Ovoj zakon primjenjuje se na zaposlene kod poslodavca koji rade na teritoriji Crne Gore, kao i na zaposlene koji su upueni na rad u inostranstvo od strane poslodavca sa sjeditem u Crnoj Gori, ako zakonom nije drukije odreeno. Zakon o notarima. Zakon je objavljen u Slubenom listu RCG , br. . i Slubenom listu CG , br. . suprotnosti sa pravnim poretkom Crne Gore i ako sadri sve elemente koji su po zakonu Pravilnik o radu notara.

Rating: 4.99 / Views: 860
2019 © wyddcelpo.gq | Sitemap